Ograniczenie odpowiedzialności

Do niniejszej strony internetowej stosuje się, co następuje:

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności dla strony internetowej: 

  1. Niniejsza klauzula ograniczenia odpowiedzialności dotyczy strony internetowej www.gmpplus.org, w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkich informacji oraz dokumentów dostępnych na tej stronie lub za jej pośrednictwem oraz każdej innej strony internetowej zawierającej hiperłącze powołujące się na tę klauzulę (łącznie: “strona internetowa”).
  2. Wszystkie artykuły niniejszej klauzuli ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do tej strony internetowej. Poprzez korzystanie z tej strony w jakikolwiek sposób, w tym, lecz nie wyłącznie, ładowanie, logowanie, czytanie, zadawanie pytań i konsultowanie, użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na treść tej klauzuli.
  3. Informacje na stronie internetowej są regularnie aktualizowane, a zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.
  4. Strona internetowa jest tworzona z zachowaniem najwyższej staranności, przy czym GMP+ International dokłada starań dla dostarczania dokładnych i aktualnych informacji. Część informacji może jednak być nieaktualna, niekompletna lub nieprawidłowa. Informacje i dokumenty ze strony internetowej nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń. Pomimo stałej troski i uwagi, istnieje możliwość że treść informacji publikowanych na stronie, w tym tłumaczenie na języki inne niż angielski, będzie niekompletna bądź niedokładna. Zatem zawartość tej strony nie może być podstawą żadnych roszczeń. Strona internetowa może zawierać kontakty do innych stron internetowych i/lub źródeł informacji od stron trzecich. GMP+ International nie może ponosić odpowiedzialności za skutki korzystania w jakikolwiek sposób z informacji zamieszczonych na tych stronach bądź witrynach internetowych, ani na innych stronach internetowych, które zawierają odwołania do niniejszej strony.
  5. Wszystkie informacje na stronie internetowej są w języku angielskim. Żadne tłumaczenie na inny język nie będzie stanowić wersji oficjalnej tej strony. W przypadku sporu odnośnie interpretacji lub rozbieżności występujących pomiędzy językiem angielskim, a jakimkolwiek innym językiem, obowiązywać będzie język angielski.
  6. GMP+ International nie może gwarantować, że informacje ze strony internetowej są właściwe dla celu, dla którego są sprawdzane. Wszelkie informacje, produkty i usługi są oferowane w takim stanie, w jakim aktualnie istnieją i bez żadnej (domniemanej) gwarancji lub rękojmi co do ich rzetelności i przydatności do danego celu lub w inny sposób. GMP+ International nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z, lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, bądź z czasowej niedostępności strony.
  7. GMP+ International zastrzega sobie prawa autorskie do tej strony internetowej. Dokumenty i informacje ze strony internetowej nie mogą być kopiowane, przejmowane i/lub rozpowszechniane, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International.
  8. Informacje na stronie internetowej są dostarczane na odpowiedzialność GMP+ International B.V. wpisanej do Commercial Register of the Chamber of Commerce pod numerem 27364542, prowadzącej działalność handlową pod nazwą GMP+ International. Jeśli macie Państwo pytania odnośnie zawartości tej strony internetowej, prosimy kontaktować się z GMP+ International.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności dla e-maila

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje, które nie są przeznaczone dla Ciebie. Jeśli nie jesteś adresatem, lub wiadomość ta została wysłana do Ciebie przez pomyłkę, prosimy zgłosić to do nadawcy i usunąć wiadomość. GMP+ International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z ryzykiem wynikającym z elektronicznego przesyłania wiadomości. GMP+ International jest nazwą handlową stanowiącą własność GMP+ International B.V., wpisanej do Commercial Register of the Chamber of Commerce pod numerem 27364542. Chociaż GMP+ International dochowała najwyższej staranności przy tworzeniu tej wiadomości, nie może ponosić odpowiedzialności w żadnej mierze, jeśli informacja w tym e-mailu jest nieprawidłowa, niekompletna lub nie dostarczona w terminie, bądź za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z, lub w związku z użyciem tej wiadomości lub jej treści.

 

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje