Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności

Do niniejszej strony internetowej stosuje się, co następuje:

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności dla strony internetowej: 

 1. Niniejsza klauzula ograniczenia odpowiedzialności dotyczy strony internetowej www.gmpplus.org, w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkich informacji oraz dokumentów dostępnych na tej stronie lub za jej pośrednictwem oraz każdej innej strony internetowej zawierającej hiperłącze powołujące się na tę klauzulę (łącznie: “strona internetowa”).
 2. Wszystkie artykuły niniejszej klauzuli ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do tej strony internetowej. Poprzez korzystanie z tej strony w jakikolwiek sposób, w tym, lecz nie wyłącznie, ładowanie, logowanie, czytanie, zadawanie pytań i konsultowanie, użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na treść tej klauzuli.
 3. Informacje na stronie internetowej są regularnie aktualizowane, a zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Strona internetowa jest tworzona z zachowaniem najwyższej staranności, przy czym GMP+ International dokłada starań dla dostarczania dokładnych i aktualnych informacji. Część informacji może jednak być nieaktualna, niekompletna lub nieprawidłowa. Informacje i dokumenty ze strony internetowej nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń. Pomimo stałej troski i uwagi, istnieje możliwość że treść informacji publikowanych na stronie, w tym tłumaczenie na języki inne niż angielski, będzie niekompletna bądź niedokładna. Zatem zawartość tej strony nie może być podstawą żadnych roszczeń. Strona internetowa może zawierać kontakty do innych stron internetowych i/lub źródeł informacji od stron trzecich. GMP+ International nie może ponosić odpowiedzialności za skutki korzystania w jakikolwiek sposób z informacji zamieszczonych na tych stronach bądź witrynach internetowych, ani na innych stronach internetowych, które zawierają odwołania do niniejszej strony.
 5. Wszystkie informacje na stronie internetowej są w języku angielskim. Żadne tłumaczenie na inny język nie będzie stanowić wersji oficjalnej tej strony. W przypadku sporu odnośnie interpretacji lub rozbieżności występujących pomiędzy językiem angielskim, a jakimkolwiek innym językiem, obowiązywać będzie język angielski.
 6. GMP+ International nie może gwarantować, że informacje ze strony internetowej są właściwe dla celu, dla którego są sprawdzane. Wszelkie informacje, produkty i usługi są oferowane w takim stanie, w jakim aktualnie istnieją i bez żadnej (domniemanej) gwarancji lub rękojmi co do ich rzetelności i przydatności do danego celu lub w inny sposób. GMP+ International nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z, lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, bądź z czasowej niedostępności strony.
 7. GMP+ International zastrzega sobie prawa autorskie do tej strony internetowej. Dokumenty i informacje ze strony internetowej nie mogą być kopiowane, przejmowane i/lub rozpowszechniane, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International.
 8. Informacje na stronie internetowej są dostarczane na odpowiedzialność GMP+ International B.V. wpisanej do Commercial Register of the Chamber of Commerce pod numerem 27364542, prowadzącej działalność handlową pod nazwą GMP+ International. Jeśli macie Państwo pytania odnośnie zawartości tej strony internetowej, prosimy kontaktować się z GMP+ International.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności dla e-maila

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje, które nie są przeznaczone dla Ciebie. Jeśli nie jesteś adresatem, lub wiadomość ta została wysłana do Ciebie przez pomyłkę, prosimy zgłosić to do nadawcy i usunąć wiadomość. GMP+ International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z ryzykiem wynikającym z elektronicznego przesyłania wiadomości. GMP+ International jest nazwą handlową stanowiącą własność GMP+ International B.V., wpisanej do Commercial Register of the Chamber of Commerce pod numerem 27364542. Chociaż GMP+ International dochowała najwyższej staranności przy tworzeniu tej wiadomości, nie może ponosić odpowiedzialności w żadnej mierze, jeśli informacja w tym e-mailu jest nieprawidłowa, niekompletna lub nie dostarczona w terminie, bądź za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z, lub w związku z użyciem tej wiadomości lub jej treści.

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności formularz

W tym komunikacie chcemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w formacie naszej strony internetowej związanych z bezpieczeństwem.

Aby zabezpieczyć przekazywane przez Internet dane, są one są szyfrowane za pomocą protokołu HTTPS. Ponieważ wymogi bezpieczeństwa tego protokołu zostały podwyższone, obecny protokół naszych form (TLS1.0) nie spełnia już tych wymogów.

Zachodzi więc konieczność wyłączenia tego protokołu z dniem 1 marca 2019 i korzystania jedynie z lepiej zabezpieczonych protokołów (TLS1.1 i TLS1.2).

W wyniku tego formaty nie będą już dłużej działać, jeśli korzystacie z następujących systemów:

 • Android 4.3 (do 2013)
 • IE7 na Windows Vista (do 2008)
 • IE10 Windows 7 (do 2015)
 • IE10 na Windows Phone 8.0 (do 2011)
 • Java 7u25 (do 2013)
 • OpenSSL 0.9.8y (do 2010)
 • Safari 5.1.9 on OS X 10.6.8 (do 2011)
 • Safari 6.0.4 on OS X 10.8.4 (do 2013)

Ponieważ są to stosunkowo stare systemy, nie spodziewamy się, aby te zmiany miały jakiś wpływ na Wasze działania. konsekwencje. W przypadku, gdy Wy lub Wasi użytkownicy nadal korzystacie z tych systemów, radzimy skontaktować się z Waszym managerem IT.