Oceny ryzyka

Jakie ryzyka niesie ze sobą produkcja materiału paszowego? Aby odpowiedzieć na to pytanie odsyłamy do ocen ryzyka, które można znaleźć na portalu ‘GMP+ Portal’.

GMP+ International ma Product List (Listę Produktów) z materiałami paszowymi, które są zatwierdzone do użycia w paszach. Dla każdego zatwierdzonego materiału paszowego dostępna jest podstawowa ocena ryzyka. Oceny te zostały opracowane we współpracy z firmami certyfikowanymi. Jeśli chcecie produkować lub wprowadzić do łańcucha GMP+ materiał paszowy, którego nie ma (jeszcze) na liście, musicie najpierw wykonać szereg działań.

 1. Najpierw sprawdzić, czy produkt jest materiałem paszowym korzystając z drzewa decyzyjnego. Patrz "Decision Tree Feed Materials" (Drzewo Decyzyjne Materiały Paszowe).

 2. Jeśli produkt jest materiałem paszowym, należy sprawdzić, czy jest umieszczony na liście Product List z oceną ryzyka. Oceny ryzyka można znaleźć na „GMP+ Portal’.

 3. Czy produkt, który chcecie produkować lub wprowadzić do łańcucha GMP+ jest materiałem paszowym, ale nie jest jeszcze włączony w Product List z oceną ryzyka? Wówczas należy złożyć wniosek.

  Wniosek o włączenie na listę może być złożony przez firmę certyfikowaną (bliską certyfikacji) GMP+, ale również przez inne podmioty, jak zrzeszenia handlowe lub firmy konsultingowe. Aby złożyć wniosek należy wypełnić ten formularz w języku angielskim i wysłać go do riskassessment@gmpplus.org.  

  Uwaga: Więcej informacji na temat przekazywania oceny ryzyka można znaleźć na liście pytań i odpowiedzi GMP+ D3.17 FAQ Feed Support Products.  
 1. Procedura zatwierdzania jest następująca:
  1. Przekazanie oceny ryzyka do riskassessment@gmpplus.org    
  2. Pierwsze sprawdzenie przez GMP+ International
  3. Drugie sprawdzenie przez Technical Committee FSP
  4. Po zatwierdzeniu, materiał paszowy jest włączany do Product List i publikowana jest Ocena Ryzyka.

Wymagane jest przekazanie oceny ryzyka przed ostateczną ustaloną datą. GMP+ International sprawdza wniosek i, jeśli trzeba, prosi o dodatkowe informacje od wnioskującego. Jedynie gdy przekazany dokument jest kompletny i potwierdzony przez GMP+ International, ocena ryzyka zostanie włączona do porządku obrad następnego spotkania ekspertów zewnętrznych (posiedzenie TCFSP)

Wyjaśnienia odnośnie kolejnych kroków można znaleźć tutaj.

Harmonogram posiedzeń

Komitet Techniczny FSP (TCFSP) potyka się 3 razy w roku. W trakcie tych posiedzeń członkowie TCFSP rozpatrzą nowe oceny ryzyka. Daty posiedzeń i odpowiednie ostateczne daty, do których firmy mogą składać (nowe) oceny ryzyka są przedstawione w tabeli poniżej:

Posiedzenie TCFSP

Data

Ostateczna data składania
(nowych) ocen ryzyka

1 posiedzenie

23 marca 2021

4 stycznia 2021

2  posiedzenie

15 czerwca 2021

12 kwietnia 2021

3 posiedzenie

9 listopada 2021

30 sierpnia 2021