Early Warning System

Gdy wykryjesz (potencjalnie) niebezpieczną paszę, należy to zgłosić za pomocą formularza zgłoszenia EWS. Wspólnie możemy zapobiec szkodliwym skutkom dla Twojej firmy i dla łańcucha (w największym możliwym stopniu). Bezpieczna pasza jest i pozostaje wspólną odpowiedzialnością.

Co to jest Early Warning System?

Bezpieczeństwo pasz jest nadal w rękach ludzi. Coś może pójść źle. W takim przypadku, Early Warning System (EWS) stanowi ważne zabezpieczenie, które pomaga ograniczyć rozmiary lub złagodzić (potencjalny) problem, na wczesnym etapie, za pomocą odpowiednich działań.

Dla firm certyfikowanych GMP+, niekiedy obowiązkowe jest zgłaszanie w razie wykrycia zanieczyszczonej paszy. Warunki dotyczące tego obowiązku są opisane w Feed Safety Management Systems Requirements. Zgłoszenia są oceniane przez GMP+ International, a Wspólnota GMP+ jest informowana w razie potrzeby.

Dlaczego Early Warning System?

Celem EWS jest zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pasz i umożliwienie szybkiej reakcji i szybkiego informowania całego łańcucha paszowego o (nowych) zagrożeniach i ryzykach, co ma zapobiegać lub ograniczać szkodliwe skutki dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Kiedy wysyłam zgłoszenie EWS?

Wszystkie spostrzeżenia i sygnały, że pasza jest niebezpieczna lub stanowi ryzyko dla kolejnych ogniw łańcucha paszowego lub żywnościowego, bazujące na limitach prawnych i /lub limitach GMP+ muszą być zgłaszane*.

Skorzystaj z drzewa decyzyjnego, aby ocenić, czy sytuacja jest nieunikniona. Zgłaszanie jest obowiązkowe jedynie wtedy, gdy dotyczy produktów objętych zakresem certyfikatu GMP+.

Obowiązkowe jest powiadomienie GMP+ International w ciągu 12 godzin od wykrycia zanieczyszczenia lub odchylenia, jeśli:

  1. Przedmiotowy produkt został już dostarczony i nie jest zablokowany w całości.
  2. Gdy śledzenie drogi produktu nie jest jasne i kompletne.

Okres 12 godzin oznacza kolejne godziny i rozpoczyna się w momencie, gdy dowiadujesz się o zanieczyszczeniu. Może to, na przykład, być wtedy, gdy otrzymujesz świadectwo analizy lub informację z laboratorium, które przeprowadziło analizę, lub od Twojego dostawcy.

Jeśli sytuacja wydaje się być pod kontrolą, możliwe jest, po właściwym uzasadnieniu, odstępstwo od obowiązku zgłoszenia w ciągu 12 godzin.

Gdy przeprowadzasz analizę potwierdzającą i wynika z niej, że nie ma zanieczyszczenia, nie jest już konieczne wysyłanie zgłoszenia EWS.

Niepewność pomiaru nie może być brana pod uwagę, decyduje faktyczny wynik.

* Wyjątek dotyczy salmonelli, która  może być poddana zabiegom pozwalającym na wykazanie, że wyeliminowano bakterie salmonelli.

Do kogo należy wysłać zgłoszenie EWS?

Poza zgłoszeniem do GMP+ International, jest oczywiście konieczne poinformowanie potencjalnie dotkniętych klientów lub dostawców. Naturalnie, obowiązuje to również wtedy, gdy działając jako usługodawca wykryjesz problem w paszy dla zwierząt, musisz wtedy poinformować właściciela przedmiotowego produktu.

To sama firma jest odpowiedzialna za zgłoszenie incydentu do jednostki certyfikującej, a jeśli to wymagane przez prawo, do właściwych władz w kraju, w którym firma ma siedzibę.

W jaki sposób przekazuję zgłoszenie EWS?

Możesz zgłosić zagrożenia i (nieuniknione) problemy w paszy poprzez formularz EWS notification form. Można również skorzystać z formularza opracowanego przez odpowiednie władze i wysłać go ews@gmpplus.org. 

W chwili zgłaszania może nie być możliwe przekazanie lub zebranie wszystkich wymaganych informacji. Prosimy podać to wyraźnie w zgłoszeniu i upewnić się, że gdy tylko informacje będą dostępne, zostaną przekazane GMP+ International. Im więcej informacji otrzymuje GMP+ International, tym lepiej może ocenić, czy sytuacja znajduje się pod kontrolą, czy też nie.

Oprócz zgłoszenia przez formularz, można skontaktować się z GMP+ International korzystając z następujących kontaktów:

GMP+ International
Tel.   + 31 (0)70 307 41 20 )W zwyczajowych godzinach pracy w Niderlandach):
Tel. komórkowy + 31 (0)6 46 07 60 36
Mail: ews@gmpplus.org

Co się dzieje po wysłaniu zgłoszenia?

Po otrzymaniu zgłoszenia, GMP+ International dokonuje wstępnej oceny. GMP+ International skontaktuje się z Tobą, aby przedyskutować dalsze potrzebne działania lub powiadomić, że sprawa może być zamknięta. Wszystkie informacje mają charakter poufny. Gdy sytuacja wydaje się nie być pod kontrolą, GMP+ International opublikuje ostrzeżenie EWS, aby poinformować o tym firmy, w konsultacji ze zgłaszającym.

Oprócz wysłania zgłoszenia, musisz także ustalić pochodzenie i przeznaczenie niebezpiecznych partii, zablokować je lub spowodować ich zablokowanie, poinformować dostawców i klientów, których to dotyczy, ustalić przyczynę zanieczyszczenia i zastosować działania naprawcze.

Formularz zgłoszenia EWS stanowi podstawowe źródło informacji dla GMP+ International przy określaniu potencjalnego ryzyka w przesyłanych komunikatach i może prowadzić do korekt w GMP+ FSA module (procedura aflatoksyny B1 jest tego przykładem), Feed Support Products (na przykład szybkie skany i poprawki ocen ryzyka), wymogach certyfikacji i zgodności, informacjach o zagrożeniach i innych działaniach.

Gdzie znaleźć ostrzeżenia EWS?

Przekazujemy ostrzeżenia EWS poprzez maile GMP+ Alert. Właściwe ostrzeżenia EWS można znaleźć na portalu “GMP+ Portal” i są one widoczne jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ i Jednostek Certyfikujących.

Co zawiera ostrzeżenie EWS?

Ostrzeżenie identyfikuje produkt, o który chodzi, substancję(-e) niepożądaną(-e) oraz wykryte wartości, jak również kraj pochodzenia. Dane dotyczące konkretnej firmy są publikowane jedynie w absolutnie wyjątkowych sytuacjach.

Nawet, jeśli sytuacja jest pod kontrolą, GMP+ International może zdecydować o opublikowaniu ostrzeżenia. Pozwala to firmom certyfikowanym wyciągać naukę z takich sytuacji, aby w przyszłości zapobiegać podobnym przypadkom.

Prywatność i udostępnianie danych

GMP+ International nie udostępnia danych o firmie stronom trzecim, za wyjątkiem, gdy:

  1. Firmy, objęte systemem zapewniania jakości innym niż GMP+ FSA module, uczestniczą w incydencie, GMP+ International ma umowę o wzajemnej wymianie z tym systemem, a system ten ma podobną politykę prywatności, wówczas GMP+ International przekaże odpowiednie informacje dotyczące incydentu temu systemowi.
  2. Naruszenie obowiązkowych wymogów jest stwierdzone na podstawie audytu lub zgłoszeń EWS, po czym GMP+ International ma prawo (patrz GMP+ A1 § 8.2.6 / F 0.1 § 2.4) przekazać te ustalenia jednostce certyfikującej, jak również właściwym władzom.

Jakieś pytania?

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk. Zapisz się na nasz newsletter (biuletyn), aby otrzymywać najświeższe informacje.